امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم

جشن یلدای بزرگ مدرسه هدی