مقام های استانی و منطقه ای99-1400

کسب مقام اول منطقه ای در مسابقات هنری و فرهنگی

نقاشی همگانی