مناسبت ها

مجتمع آموزشی هوشمند هدی

بسم الله الرحمن الرحیم ....اهدنا الصراط المستقیم

هدی مدرسه ای برای توانستن

اینجا مجتمع آموزشی هدی ست و نزدیک به 30 سال است که در امر پرورش و آموزش دختران ایران زمین می کوشد.

دختران ما در مدرسه با هنر حل مسئله آشنا میشوند و در کنار آموزش با روش های نوین، با کیفیت، به روز و فعالیت در امور پژوهشی در تمامی ابعاد رشدی یک انسان رشد میکنند و مسئولیت پذیری را در تمام مراحل حضور در مجتمع هدی لمس میکنند.

به عنوان یک انسان میدانند که در مقابل خداوند، خود، خلق و سایر خلایق مسئول هستند و راه زندگی سعادتمند را جستجو میکنند.

برآنیم تا دخترانمان با پذیرش مسئولیت به سوی انتخاب های درست در زندگی پیش بروند.

و شناخت اولیای الهی را سر لوحه همه کارها قرار داده ایم و منتظر منجی عالم...

ادامه ...

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر