افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری

کسب 18 مقام در مسابقات فرهنگی و هنری

9 مقام اول و راهیابی به مراحل استانی