نخستین جلسه شورای دبیران واحد متوسطه

با توکل به خداوند بزرگ آغاز می کنیم ...
✨✨

نخستین جلسه شورای دبیران واحد متوسطه

✔️ با هدف آگاهی بخشی و هماهنگی امور مدرسه در حسن اجرای جریان آموزشی و پرورشی