نموبال

پروژه تمام سال
ویژه تمامی کادر مجتمع هدی
 با حضور جناب آقای دکتر بیاتی و مجموعه نموبال

  تمام سال همه دانش آموزان مسئول هستند ..‌.