جلسه راه و رسم کار گروهی  با همکاری مجموعه نموبال

 جلسه راه و رسم کار گروهی
 با همکاری مجموعه نموبال
 و شرکت آموزگاران و کادر مجموعه هدی
 

گزارش تصویری