تزیینات بورد  به مناسبت بازگشایی-سال تحصیلی ۱۴۰۲-مقطع متوسطه ۱و۲  

تزیینات بورد  به مناسبت بازگشایی-سال تحصیلی ۱۴۰۲-مقطع متوسطه ۱و۲