فعالیت های هوشمند

به منظور یادگیری بهتر دانش آموزان، دبیران برای تدریس از ابزارهای تصویری نظیر ویدئو پروژکتور استفاده می نمایند تا مطالب به خوبی برای دانش آموز قابل فهم و یادگیری باشد.

 

گزارش تصویری