فعالیت های هوشمند

فعالیت های هوشمند

به منظور یادگیری بهتر دانش آموزان، دبیران برای تدریس از ابزارهای تصویری نظیر ویدئو پروژکتور استفاده می نمایند تا مطالب به خوبی برای دانش آموز قابل فهم و یادگیری باشد.

 

گزارش تصویری