فر هنگی - پرورشی

رتبه های کسب شده در سال 98-97

کسب رتبه اول- دوم  و سوم در مسابقات عکاسی منطقه

کسب مقام اول منطقه و اول استانی در مسابقات تفسیر قرآنی

کسب مقام اول- دوم و سوم منطقه ای در مسابقات احکام، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه

کسب مقام دوم و سوم منطقه ای در معرق کاری و مقام دوم شعر نویسی 

کسب مقام سوم منطقه ای در مسابقات تکنوازی موسیقی

کسب مقام اول و سوم منطقه در مسابقات رنگ روغن و نقاشی

 

گزارش تصویری