ورزشی

ورزشی

کسب مقام اول منطقه ای در مسابقات آمادگی جسمانی

کسب مقام اول منطقه ای در مسابقات دو و مقام سوم اسکیت

گزارش تصویری