درخشش دختران هدی در مسابقات قرآنی

درخشش دختران هدی در مسابقات قرآنی

با امید به رحمت از سوی پروردگار ...

راهی ساخته ایم که آرمانش چون نامش هدی است.

امید آنکه خجستگی اش بنشیند در فرجام فرزندانمان ...

"هدی مدرسه ای برای توانستن"

گزارش تصویری