نوجوان های عزیز  و دوست داشتنی، روزتان گرامی باد

نوجوانان میتوانند بزرگسالانی مستقل و مسئول شوند،

کافی است در این مسیر حمایتشان کنیم.