السلام ای وادی کرببلا

آماده سازی فضای مدرسه برای فرا رسیدن ماه پر برکت محرم