برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی در کافه کتاب مدرسه

برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی در کافه کتاب مدرسه