کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانش آموزان پیشتاز سازمان دانش آموزی منطقه5

کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانش آموزان پیشتاز سازمان دانش آموزی منطقه5