برگزاری صبحگاه با موضوع زلزله و خود کنترلی

برگزاری صبحگاه با موضوع زلزله و خود کنترلی