برگزیدگان مرحله ی کشوری در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی پژوهش سرای منطقه 5 

دختران گلمان

خانم ها: شهرزاد فرشته، گلبانو ملجائی و عطیه مرادی

برگزیدگان مرحله ی کشوری در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی پژوهش سرای منطقه 5 

موفقیت های خانواده هدی اصلا اتفاقی نیست