ما داریم کم کم خودمونو برای طولانی ترین شب سال آماده میکنیم.

ما داریم کم کم خودمونو برای طولانی ترین شب سال آماده میکنیم. 

تا تو این سرما گرمای دل شما عزیزان باشیم.