تقدیر از مقام های علمی و پژوهشی

افتخارات دانش آموزان هدی در جشنواره ابن سینا

کسب مدال طلای کشوری توسط دانش آموز ساینا موسوی

کسب مدال طلای کشوری توسط دانش آموز پریا اسدیان

کسب مدال برنزکشوری توسط دانش آموز سوگل یارمحمدی

کسب مقام چهارم توسط دانش آموز نیلی سیدمنیر

کسب مقام پنجم توسط دانش آموز فاطیما هاشمیان

"هدی مدرسه ای برای توانستن"